Àrea de normalització lingüística de l'Ajuntament d'Alcúdia

anl@normalitzacio.cat
imprimir Imprimir

El Consultiu: el decret ha d’exigir més català en la sanitat

Diari de Balears - Lluís Planas 16-Abr-2009

Balears | Política
El Consultiu: el decret ha d’exigir més català en la sanitat
El dictamen del Consell Consultiu sobre la norma de la Conselleria de Salut considera que es vulnera el principi d’igualtat per a l’accés a la Funció Pública, quan s’exigeix al personal no sanitari del sistema públic un nivell de català inferior que a la resta de treballadors de l’Administració de la Comunitat Autònoma
Lluís Planas | 16/04/2009 | Vistes: 78
Valoració

* Currently rated 5 star(s) on 5
* Rate it 1 stars
* Rate it 2 stars
* Rate it 3 stars
* Rate it 4 stars
* Rate it 5 stars

L’anomenat Decret del català de la Conselleria de Salut i Consum encara queda curt en l’exigència del nivell de català que estableix per al personal no sanitari del sistema públic de les Balears. Així ho adverteix el dictamen del Consell Consultiu relatiu a la norma, que adverteix que, exigint a aquest col·lectiu l’acreditació d’un nivell de català inferior al de la resta de personal amb funcions idèntiques a l’Administració de la Comunitat Autònoma, es vulnera el principi d’igualtat per a l’accés a la Funció Pública, segons la llei autonòmica que el regula. El Govern, que aprovà l’esmentat decret el 27 d’octubre passat, no hi recollí aquesta observació de caràcter substancial feta pel màxim òrgan consultiu 8 dies abans, en un dictamen favorable en el seu conjunt, fent servir així per a la seva publicació oficial la fórmula ritual "havent escoltat el Consell Consultiu", en lloc d’usar-hi la que significaria que s’havia adaptat d’acord amb el dictamen d’aquesta instància.

En les seves valoracions jurídiques, el Consultiu adverteix que exigir al personal no sanitari –només el de gestió i serveis; els metges i infermeres gaudeixen d’un estatus particular– un nivell de català inferior –A i B– a l’establert amb caràcter general per a la resta del personal que presta serveis a l’Administració autonòmica –C–, tant per a l’ingrés en un determinat cos, escala o categoria professional com per a la mobilitat, "no supera el judici de raonabilitat a què s’ha de sotmetre un tracte diferenciat quan les funcions exercides resulten substancialment idèntiques (pensem, per posar-ne un exemple, simplement en el personal que realitza tasques de tipus administratiu)".

"Entra dins la potestat reglamentària del Govern i del seu àmbit de responsabilitat –continua el dictamen– exigir un nivell determinat de coneixement de català, que podrà ser més o menys alt, però sempre respectuós amb el principi d’igualtat". En la mateixa línia, el Consell Consultiu observa que el decret de la Conselleria de Salut i Consum "no estableix excepcions per als supòsits en què les funcions exercides siguin substancialment idèntiques a les duites a terme per personal de l’Administració de la CAIB al qual s’exigeix un nivell de coneixements de català superior". Per la qual cosa i respecte del principi d’igualtat, des del mateix òrgan adverteixen que "entenem que el projecte de decret vulnera l’article 50.1. f de la Llei 3/2007 de la Funció Pública de la Comunitat Autonòma", que és el que estableix l’acreditació del coneixement de la llengua catalana per accedir a l’Administració.
Diari de Balears - Lluís Planas

Origen


http://dbalears.cat/actualitat/Balears/e...

Més sobre Política Lingüística Illes Balears (2017)