Àrea de normalització lingüística de l'Ajuntament d'Alcúdia

anl@normalitzacio.cat

TRANSPORT ESCOLAR

L'Ajuntament va fer una iniciativa l'any 2006 perquè una empresa de transport d'autobusos del municipi, que es dedica a fer transport escolar, que mallorquinitzàs aquests rètols

Altres imatges destacades